Tuesday, March 8, 2011

lingi sa paglaum

binug-ok nga singot
nidaligdig sa gabahirig kong pangandoy

nitikig akong liog sa pagnilingi
galaum nga ikaw makab-ot